Disclaimer

Voorwaarden voor gebruik

De website van Puglia Property Development(PPD) en Parco di Mileto Srl is een on line informatie- en communicatiedienst die wordt verzorgd door PPD en Parco di Mileto Srl. Wanneer u deze site gebruikt of materiaal van de site download, gaat u akkoord met de voorwaarden die in deze kennisgeving zijn opgenomen. Gebruik deze site niet wanneer u niet instemt met deze voorwaarden, en download in dat geval ook geen materiaal van deze site.

Gebruiksbeperkingen
Voor de inhoud van de pagina’s van de website van PPD en Parco di Mileto Srl geldt het Copyright © 2008 PPD en Parco di Mileto Srl. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van de pagina’s van de PPD en Parco di Mileto Srl website of delen daaruit mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, overgebracht, verzonden, gepubliceerd of verspreid, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van PPD en Parco di Mileto Srl. PPD en Parco di Mileto Srl staat wel toe dat u delen van deze pagina’s voor eigen gebruik opslaat of afdrukt op uw computer.

De handelsmerken en logo’s die op deze website worden getoond, zijn het eigendom van PPD en Parco di Mileto Srl en de aan haar gelieerde bedrijven (gezamenlijk de “PPD en Parco di Mileto Srl groep” genoemd). Ze mogen niet op andere websites dan die van PPD en Parco di Mileto Srl worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPD en Parco di Mileto Srl. De naam PPD en Parco di Mileto Srl of handelsmerken mogen niet in een Internet adres worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PPD en Parco di Mileto Srl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie op deze website wordt in goed vertrouwen gegeven en PPD en Parco di Mileto Srl gaat ervan uit dat deze correct is. Vertrouw wanneer u producten wilt aanschaffen echter niet op deze informatie, maar vraag om specifieke gegevens over de aard van de producten en de mate waarin ze geschikt zijn voor het doel waarvoor u ze wilt gebruiken. Daarom wordt alle informatie op deze website aangeboden zonder uitdrukkelijke garantievoorwaarden of andere voorwaarden inzake de kwaliteit van de vermelde producten, de geschiktheid van deze producten voor bepaalde doeleinden of het niet schenden van intellectuele eigendomsrechten, en worden alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van dezelfde aard bij dezen uitdrukkelijk uitgesloten. PPD en Parco di Mileto Srl is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, handel, contracten of goodwill of voor indirecte of financiële verliezen die door een partij worden geleden, voortvloeiend uit een contact met PPD en Parco di Mileto Srl, uit nalatigheid of anderszins.
De informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typefouten voorkomen, en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. PPD en Parco di Mileto Srl kan ook de producten die op deze website worden beschreven, zonder kennisgeving verbeteren en/of aanpassen.

Links
PPD en Parco di Mileto Srl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal dat is gemaakt of gepubliceerd door derden waarnaar de pagina’s van de PPD en Parco di Mileto Srl- website een link bieden. Wanneer u een bezoek brengt aan een site via een link, doet u dit op eigen risico en is het uw verantwoordelijkheid maatregelen te treffen tegen virussen en andere schadelijke elementen. Links betekenen niet dat PPD en Parco di Mileto Srl de bedrijven sponsort waarvan producten of diensten op de betreffende pagina’s worden beschreven, of dat PPD en Parco di Mileto Srl aan dergelijk bedrijven is gelieerd.

Van u afkomstige informatie
Alle materiaal dat u naar PPD en Parco di Mileto Srl stuurt, bijvoorbeeld via e-mail of via pagina’s van het World Wide Web, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn. PPD en Parco di Mileto Srl heeft geen enkele verplichting van welke aard dan ook ten aanzien van dergelijk materiaal en is gerechtigd om het zonder beperking te reproduceren, gebruiken, bekend te maken, weer te geven, om te zetten, voor de vervaardiging van afgeleid materiaal aan te wenden of onder anderen te verspreiden. Voorts staat het PPD en Parco di Mileto Srl vrij om ideeën, concepten, kennis of technieken die in dergelijke materialen worden beschreven te gebruiken voor welk doel dan ook, onder meer voor de ontwikkeling, productie en marketing van producten waarin dergelijk materiaal wordt opgenomen. U garandeert dat dergelijke materialen geschikt zijn voor publicatie en u gaat ermee akkoord PPD en Parco di Mileto Srl te vrijwaren wanneer een derde partij maatregelen neemt tegen PPD en Parco di Mileto Srl in verband met dergelijk materiaal.

Cookies
Op sommige plaatsen op onze site kan een cookie zijn geplaatst (een klein gegevensbestand dat bepaalde websites naar uw adres verzenden wanneer u ze bezoekt), met als doel het gedrag van gebruikers op de site bij te houden. Wanneer u geen cookies wilt ontvangen, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd voor de aanwezigheid van cookies en deze vervolgens kunt weigeren. U kunt ook alle cookies weigeren door deze in uw browser uit te schakelen.

Wetgeving en jurisdictie
Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, ongeacht eventuele conflicterende wetgeving. Voor alle geschillen, meningsverschillen of aanspraken voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en alle prestaties die onder deze voorwaarden vallen, is bij uitsluiting de rechtbank van Amsterdam, Nederland, bevoegd. Desalniettemin behoudt PPD en Parco di Mileto Srl zich het recht voor juridische procedures aan te spannen in andere landen, om haar belangen te beschermen of haar rechten te bekrachtigen wanneer zij dit gewenst acht.